Algemene voorwaarden

VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN TRENDWEB

 

Trendweb is een handelsnaam van Uniqr, gevestigd te Maarssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 67980864.

Artikel 1, algemeen:

 

Deze verkoops- leverings- en betalingsvoorwaarden, verder te noemen voorwaarden, gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Trendweb, verder te noemen Trendweb, en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Trendweb niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 2, aanbiedingen en offertes:

 

De door Trendweb uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn in euro’s, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 3, totstandkoming van de overeenkomst:

 

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Trendweb dan wel door een begin van de feitelijke uitvoering door Trendweb. In voorkomend geval geldt (gedeeltelijke) facturering door Trendweb als schriftelijke orderbevestiging.

 

 1. Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, is de opdrachtgever, onverminderd het recht van Trendweb op een volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, hierna genoemde annuleringskosten verschuldigd:

 

       -   10 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 5 werkdagen na datum orderbevestiging;

 

       – 25 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 10 werkdagen na datum orderbevestiging;

 

       – 75 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 15 werkdagen na datum orderbevestiging;

 

       – 95 % van de orderprijs (incl. btw) bij annulering binnen 20 werkdagen na datum orderbevestiging;

 

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 4, vertegenwoordiging:

 

Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Trendweb, kunnen Trendweb alleen dan binden, wanneer deze mededelingen door Trendweb schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5, vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling:

 

Trendweb is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot uitvoering, levering of verdere levering van de overeenkomst over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Trendweb bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij dientengevolge lijdt.

 

Artikel 6, levertijden:

 

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (af)levering dient de opdrachtgever Trendweb schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Trendweb een redelijke termijn van veertien dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Trendweb in rekening gebracht worden.

 

Artikel 7, levering:

 

 1. Het is Trendweb toegestaan, zaken en/of diensten in gedeelten te leveren. Indien de zaken en/of diensten in gedeelten worden geleverd is Trendweb bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 1. De opdrachtgever is verplicht de zaken en/of diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden geleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 8, retentierecht:

 

Indien de overeenkomst tussen Trendweb en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Trendweb van aan de opdrachtgever of aan derden toebehoorde zaken en/of diensten, is Trendweb ongeacht enige andersluidend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze bewerkte zaken en/of diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever de vordering(en) van Trendweb volledig heeft voldaan.

 

Artikel 9, intellectuele eigendom;

 

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat Trendweb door de nakoming van de overeenkomst, en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van, van de opdrachtgever ontvangen zaak of zaken zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films of digitale bestanden en dergelijke, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Trendweb ter zake van alle aanspraken.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Trendweb steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films of digitale bestanden en dergelijke, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Trendweb mogen worden verveelvoudigd.

 

 1. Trendweb heeft het, door opdrachtgever afkoopbare, recht om op de door haar ontworpen, ontwikkelde of aangepaste websites/webshops haar naam te vermelden, welke klikbaar is en in een nieuw venster opent.

 

 1. Trendweb geeft opdrachtgever toestemming deze verstrekte/vervaardigde gegevens te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze verstrekte/vervaardigde gegevens niet zonder voorafgaande toestemming van Trendweb verveelvoudigen of aan derden beschikbaar stellen.

 

 1. Bij schending door de opdrachtgever van onze rechten dienaangaande verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete, van € 25.000,00, (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding indien wij hierop aanspraak maken.

 

Dit laatste vindt plaats door een eenvoudige ingebrekestelling.

 

 1. Trendweb kan niet garanderen dat er van de door Trendweb gemaakte zaken, producten, dienst(en), logo's en/of ontwerpen, inclusief voor ontwikkelde en/of ontworpen websites of webshops, geen vergelijkbare of identieke exemplaren zijn gemaakt en/of zullen zijn.

 

Artikel 10, Eigendomsvoorbehoud:

 

 1. De door Trendweb geleverde zaken blijven het eigendom van Trendweb totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Trendweb gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken en/of diensten zelf.


 2. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en).

 

 1. Door Trendweb (af)geleverde zaken en/of diensten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht.

 

 1. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

 1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Trendweb gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.

 1. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever ver-plicht Trendweb zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

 

 1. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Trendweb om a) De onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, b) alle aan-spraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Trendweb op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, c) De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Trendweb geleverde zaken en/of diensten te verpanden aan Trendweb op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, d) de onder eigendomsvoorbehoud gele-verde zaken en/of diensten te merken als eigendom van Trendweb, e) op andere manieren medewer-king te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Trendweb ter bescherming van haar eigendoms-recht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hindert in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Trendweb het recht om zonder rechtelijke tus-senkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbin-den. Trendweb behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intres-ten en winstderving.

 

Artikel 11, buitengebruikstelling:

 

 1. Trendweb heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Trendweb niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

 1. Trendweb reactiveert haar dienst(en) zodra de opdrachtgever zijn verplichting deugdelijk is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor de dienst(en) heeft voldaan.

 

 1. Trendweb accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, en/of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst die ontstaat, of kan ontstaan, gedurende de buitengebruikstelling.

 

Artikel 12, aansprakelijkheid:

 

 1. Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Trendweb slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Trendweb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, en/of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Trendweb voor alle schade die Trendweb mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst van Trendweb.

 

 1. Trendweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken, diensten en/of leveranties van derden indien deze zaken, diensten en/of leveranties verband houden met door Trendweb vervaardigde of geleverde zaken of diensten al dan niet in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder is ook uitdrukkelijk begrepen de levering en/of werking van webhosting, domeinnaamregistratie, koppelingen en modules.

 

 1. Indien u een website en/of webshop door Trendweb laat ontwerpen en/of ontwikkelen, wijst Trendweb in geval van een geschil alle aansprakelijkheid voor enige vorm van schade af. Daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, en/of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 1. Indien en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel door Trendweb geen beroep kan worden gedaan, zal Trendweb nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijke) factuurbedrag, waarop Trendweb krachtens de overeenkomst jegens de opdrachtgever recht heeft.

 

 1. Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.

 

 1. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Trendweb. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die Trendweb als gevolg daarvan lijdt.

 

 1. Trendweb is niet aansprakelijk voor het door Trendweb vervaardigde materia(a)l(en) en/of (de) product(en) cq zaken en dienst(en). Trendweb kan niet toezeggen dat het materiaal en/of het product cq zaken en dienst(en) uniek (zijn) is.

 

Artikel 13, reclame:

 

Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Trendweb worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Trendweb uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van de gedane opdracht bestaan.

 

Artikel 14, betaling:

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 8 dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn,

       - door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Trendweb;

       - door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Trendweb 

       - of een nader te bepalen bankrekening.

 

 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15, overmacht:

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Trendweb zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Trendweb, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Trendweb, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Trendweb afhankelijk is.

 

 1. Trendweb heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Trendweb haar verbintenis had moeten nakomen.

 

 1.  Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Trendweb opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Trendweb niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn zowel Trendweb als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 1. Indien Trendweb bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde cq het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde cq leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16, prijsverhoging:

 

Trendweb heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de op-drachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

Artikel 17, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten:

 

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien Trendweb aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. De opdrachtgever is jegens Trendweb de door Trendweb gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Trendweb en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

 1. Indien Trendweb genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente en kosten tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

 1. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Trendweb onverlet tot het vorderen van een vergoeding voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

 

Artikel 18, forumkeuze:

 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Trendweb, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht. Trendweb blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 19, rechtskeuze:

Op elke overeenkomst tussen Trendweb en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20, wijziging van de voorwaarden:

Trendweb is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Trendweb zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.